Posts tagged with ‘مدیریت بازار یابی ، حسابداری’

  • بررسی بین المللی مدیریت و بازار یابی

    بررسی بین المللی مدیریت و بازاریابی

    توسط در ۰۹/۱۲/۱۳۹۵

    تخمین زمان مطالعه : ۵دقیقه اندازه گیری عملکردهای مالی مانند سود برای ارزیابی موفقیت یک شرکت، معیار مهمی است....

    3
لطفا ایمیل خود را بررسی کنید.