Posts tagged with ‘X تفکر سیستمی، حسابداری’

  • تفکر سیستمی

    تفکر سیستمی

    توسط در ۰۳/۰۲/۱۳۹۶

    تفکر سیستمی مجموعه‌ای از اجزای مرتبط به هم  است که در کلیت خویش برای ایفای وظیفه مشخص در کنش متقابل...

    6
لطفا ایمیل خود را بررسی کنید.